logo
ร้านมีชัยเพชรพลอย

บทความ

ความหมายของพลอยนพเก้า

01-10-2558 12:10:23น.

"นพเก้า" หรือ "นพรัตน์" เป็นอัญมณี ๙ ชนิด ที่เชื่อถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสูงสุด

 เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์  คำกล่าวนี้หมายถึงเพชรและพลอยอีก ๘ ชนิด รวมเป็น ๙ ชนิด เป็นอัญมณีที่เรียกได้ว่าเป็นสิริมงคล

ความหมายอันเป็นสิริมงคล

๑.เพชร สิริมงคลคือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร่ำรวย

๒.มณี (ทับทิม) สิริมงคลคือ ความสำเร็จ ลาภยศ อายุยืน

๓.มรกต สิริมงคลคือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง

๔.บุษราคัม สิริมงคลคือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก

๕.โกเมน สิริมงคลคือ สุขภาพดี อายุยืนนาน

๖.นิลกาฬ (ไพลิน) สิริมงคลคือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย

๗.มุกดาหาร สิริมงคลคือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู

๘.เพทาย สิริมงคลคือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ

๙.ไพฑูรย์ สิริมงคลคือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ

"ความเชื่อ" ของผู้คนที่มีมาแต่โบราณกาลว่า อัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง ๙ ชนิดที่เรียกว่า "นพเก้า" หรือ "นพรัตน์" นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ถือเป็นของสูง มีคุณอันวิเศษเป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง เลิศด้วยความดีงานทั้งปวง

มีชัยเพชรพลอย